Statut

ROZDZIAŁ I

Nazwa, charakter, siedziba, teren działania.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Janikowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dar serca” w Janikowie zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest osobą prawną.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar miasta i gminy Janikowo.
 2. Stowarzyszenie może nawiązywać i rozwijać współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§ 4

Siedzibą władz jest miasto Janikowo.

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej i znaku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II

Cele, zadania i środki działania.

§ 6

Stowarzyszenie działa w duchu chrześcijańskich wartości moralnych. Jego celem jest społeczna działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do profilaktyki i rehabilitacji kalectwa.
 2. Organizowanie czynnego wypoczynku połączonego z leczeniem i działalnością oświatową.
 3. Budzenie i pogłębianie wrażliwości różnych środowisk społecznych na rzecz zrozumienia losu dzieci niepełnosprawnych oraz działania na rzecz wszechstronne pomocy dla nich.
 4. Inicjowanie i współdziałanie z różnymi instytucjami m.in. szkołami i władzami samorządowymi w organizowaniu różnych form działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
 5. Prowadzenie świetlic organizujących zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych.
 6. Organizowanie wycieczek, obozów leczniczo-wypoczynkowych, pielgrzymek religijnych oraz kolonii i półkolonii.
 7. Udzielanie pomocy materialnej rodzicom lub opiekunom dzieci niepełnosprawnych.
 8. Udzielanie pomocy prawnej rodzicom lub opiekunom dzieci niepełnosprawnych w zakresie dotyczącym interesu tych dzieci.
 9. Popularyzowanie w środkach masowego przekazu spraw związanych z opieką nad dziećmi specjalnej troski, propagowanie potrzeby ofiarności i życzliwości dla nich.
 10. Prowadzenie innych form działalności związanej z głównymi celami Stowarzyszenia, określonymi uchwałami władz Stowarzyszenia.

RODZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia.

§ 7

Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne biorące udział w działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

§ 8

Do przyjmowania członków zwyczajnych i popierających na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby ubiegającej się o przyjęcie uprawniony jest Zarząd Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:

 1. współdziałać w programowaniu i realizacji zadań związanych z celem Stowarzyszenia;
 2. regularnie opłacać składki członkowskie;
 3. przestrzegać statutu Stowarzyszenia.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 3. Nosić Odznakę Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkowie popierający świadczą na rzecz Stowarzyszenia według własnego uznania, popierając cele i inicjatywy oraz opłacają składki.
 2. Członkowie popierający mają prawo:
  1. uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie akcjach i imprezach;
  2. korzystać z pomocy Stowarzyszenia w popularyzacji swej działalności;
 3. Członek popierający realizuje statutowe zadania Stowarzyszenia poprzez upoważnionego przedstawiciela.

§ 12

 1. Walne zebranie może nadać tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Członek Honorowy korzysta z wszelkich uprawnień jakie daje członkostwo oraz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 13

Utrata członkostwa następuje w razie:

 1. Dobrowolnego wystąpienia.
 2. Skreślenia z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 m-ce po uprzednim upomnieniu.
 3. Wykluczeniem prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.
 4. Pozbawienia praw publicznych orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu.
 5. Śmierci członka będącego osobą fizyczną.
 6. Likwidacji osoby prawnej.

Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia.

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja rewizyjna,
 4. Sąd koleżeński,
 5. Członek Stowarzyszenia może być wybierany tylko do jednego z organów wymienionych w § 14 pkt. 2, 3 i 4.

§ 15

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zebrania zwyczajne zwołuje się co 4 lata.
 2. Do kompletacji Walnego Zebrania należy:
  1. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
  2. wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji rewizyjnej, Sądu koleżeńskiego,
  3. określenie norm wymiaru składek członkowskich i podejmowania uchwał w sprawie dobrowolnych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  4. uchwalanie planów finansowych Stowarzyszenia,
  5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i zamknięć rachunkowych Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
  6. określanie rodzaju, zakresu i sposobu prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie,
  7. upoważnianie Zarządu do zaciągania pożyczek,
  8. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
  9. nadawanie godności Honorowego Członka,
  10. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia,
  11. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 16

Odwołanie członka Zarządu, Komisji rewizyjnej lub Sądu koleżeńskiego przed upływem kadencji może nastąpić przez Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek organów wymienionych w §14 lub na wniosek ¼ członków Stowarzyszenia.

§ 17

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu Prezes lub jego zastępca rozsyłając do wszystkich członków zawiadomienia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

§ 18

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek ¼ ogólnej liczby członków, wniosek powinien zawierać określenie celu zebrania.
 2. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania winno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.

§ 19

Walne zebranie otwiera Prezes lub V-ce Prezes. Walne Zebranie wybiera spośród członków Prezydium w składzie:

 • przewodniczący,
 • z-ca przewodniczącego,
 • sekretarz.

§ 20

 1. Obrady Walnego Zebrania są prawomocne, gdy podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo na porządek obrad wymagają dla swojej ważności co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. W przypadku wystąpienia bądź braku możliwości sprawowania funkcji we władzach, skład osobowy tych władz może być uzupełniony w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu osobowego tych władz.

§ 21

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia przez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych do wyłącznej własności innych organów.

§ 22

 • Zarząd składa się z 5 osób w tym z: prezesa, v-ce prezesów, sekretarza, skarbnika oraz 1 członka. Walne Zebranie wybiera oddzielnie prezesa, a pozostałych członków Zarządu razem.
 • Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, zgodnie z wolą Walnego Zebrania. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów co najmniej 50%+1 oddanych głosów.
 • Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch v-ce prezesów, sekretarza i skarbnika.
 • Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 • Do Zarządu Stowarzyszenia mogą być wybierani jedynie członkowie Stowarzyszenia. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje członkom Stowarzyszenia.

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub v-ce prezes.
 3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym: prezesa lub v-ce prezesów.
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos prezesa zarządu.

ROZDZIAŁ V

Komisja Rewizyjna.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-członków wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia na okres kadencji Zarządu. Walne zebranie wybiera oddzielnie Przewodniczącego a pozostałych członków razem.

Warunkiem wyboru jest uzyskanie co najmniej 50% oddanych głosów + 1 głos ważny.

§ 25

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. badanie przynajmniej raz na pół roku działalności finansowej Stowarzyszenia,
 2. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z dokonanych czynności,
 3. przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

ROZDZIAŁ VI

Sąd Koleżeński.

§ 26

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych na okres kadencji Zarządu przez Walne Zebranie. Walne Zebranie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie co najmniej 50% oddanych głosów + 1 głos ważny.

§ 27

Członkowie Stowarzyszenia podlegają odpowiedzialności przed Sądem Koleżeńskim za naruszenie:

 • statutowych obowiązków członka,
 • zasad etyki między członkami uchwalonymi przez Walny Zarząd.

§ 28

 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zebrania.
 2. Orzeczenie Walnego Zebrania jest ostateczne.
 3. Wykonanie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego należy do Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

Fundusze, majątek Stowarzyszenia i jego reprezentacja.

§ 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny,
 3. zapisy,
 4. dobrowolne świadczenia,
 5. dochody z własnej działalności,
 6. dotacje innych organizacji,
 7. inne wpływy.

Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzyści z ofiarności publicznej.

§ 30

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

§ 31

Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Zarząd.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów dotyczących obrotu finansowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu spośród przewodniczącego, zastępców, sekretarza i skarbnika.

§ 32

Do zaciągania zobowiązań majątkowych i podpisywania dokumentów dotyczących obrotu finansowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu spośród przewodniczącego, zastępców, sekretarza i skarbnika.

ROZDZIAŁ VIII

Postępowanie odwoławcze.

§ 33

 1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania.
 2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

ROZDZIAŁ IX

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 34

 1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczny osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną.